Manja slova Veća slova RSSVijesti

22.02.2017.

Obavještenje: Počeli radovi na sanaciji vodovodne mreže na koncesionom području Luka Bar AD

Na osnovu preuzetih obaveza vezanih za eliminaciju gubitaka na vodovodnoj mreži Luke Bar, „Luka Bar“ AD je sprovela proceduru izbora izvođača radova na sanaciji djelova vodovodne mreže unutar svog koncesionog područja.

21.02.2017.

Najava: Kreću radovi na sanaciji hidroizolacije krovne ravni na TS 35/10 kV Luka Bar

Izabrani izvođač za radove na sanacij hidroizolacije krovne ravni na glavnoj trafostanici u Luci Bar, počinje radove sljedeće sedmice.

02.02.2017.

Obavještenje: Izrada geodetskog elaborata zahvata područja luke Kotor K.O. Kotor I

Na osnovu Odluke Uprave, da izvrši snimanje zahvata područja luke i izvedenog stanja, sproveden je postupak za pribavljanje najpovoljnije ponude.

05.01.2017.

Prihodi od naknada za korišćenje lučke infrastrukture u 2016.godini

Shodno Pravilniku o visini naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje(„Sl. list Crne Gore“, br.05/15 od 30.01.2015) Lučka uprava donosi Rješenja o plaćanju naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje.

30.12.2016.

Sproveden postupak za odabir pravnih lica za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu

U prethodnom periodu Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u okviru svojih nadležnosti, je sprovelo postupak za odabir pravnih lica za obavljanje pilotaže u Bokokotorskom zalivu.

27.12.2016.

Obavještenje: Razdvajanje projektno-tehničke dokumentacije

Na inicijativu AD Port of Adria, Uprava se saglasila, da se projektno- tehnička dokumentacija koja se odnosi na suprastrukturne objekte na područjima i u vlasništvu Koncesionara, izluči iz ranije zajedničkog depa Arhiva koji je smješten u prostorijama Luka Bar AD i preda na dalje korišćenje i čuvanje koncesionaru na čiji objekat se odnosi.

17.12.2016.

Obuka vezana za unapređenje znanja i sposobnosti stručnog kadra koji je direktno vezan za primjenu ISPS koda

Direktor Lučke uprave pohađao je četvorodnevni kurs u organizaciji Američke obalske straže na temu: Bezbjednost luka i brodova u Crnoj Gori, odnosno implementacija ISPS pravilnika – Međunarodne konvencije o sigurnosti ljudskih života na moru.

16.12.2016.

Obavještenje:Sanacija hidroizolacije na krovnoj ravni Trafostanice TS 35/10 kV u Luci Bar

Imajući u vidu stanje hidroizolacije krovne ravni na glavnoj trafostanici TS 35/10 kV, koja u kišnim danima, zbog oštćenja propušta vodu kroz plafon objekta, čije slivanje na sabirnice 10 kV postrojenja, može izazvati havariju cijelog sistema, Uprava je pokrenula aktivnosti, a lučki operatori AD Port of Adria i Luka Bar AD, prihvatili da se hidroizolacija na krovnoj ravni u cjelosti zamijeni.

12.12.2016.

NAJAVA: Obuka vezana za unapređenje znanja i sposobnosti stručnog kadra koji je direktno vezan za primjenu ISPS koda

Najava: U prostorijama Luke Bar AD, u organizaciji Ministarstva saobraćaja i pomorstva i američke Obalske straže, od 13. do 16. decembra, će se održati obuka vezana za unapređenje znanja i sposobnosti stručnog kadra koji je direktno vezan za primjenu ISPS kod (Međunarodni Pravilnik o bezbjednosti brodova i luka). Obuci će ispred Uprave pisustvovati Vladimir Stjepčević, direktor.

05.12.2016.

Obavještenje: Pokrenuta aktivnost za otklanjanje kvarova na vodovodnom sistemu u Luci Bar

Zbog značajnih gubitaka vode iz zajedničkog vodovodnog sistema Koncesionara AD Port of Adria i Luka Bar AD, uz saglasnost Uprave, pokrenute su aktivnosti na detekciji i otklanjanju kvarova usled kojih voda nekontrolisano ističe.