Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv PILOTAŽA

Datum objave: 24.11.2017 12:27 | Autor: Lučka uprava

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa odredbama Zakona o lukama ( „Sl.list CG“, br. 51/08, 40/11 i 27/13), Zakona o koncesijama („Sl. list CG“, br. 08/09) Zaključka Vlade Crne, broj 07-3404, od 10.11.2017.godine, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Lučka uprava oglašava

 

JAVNI POZIV

 

za učešće na javnom tenderu (u daljem tekstu „Tender“) za dodjelu koncesije

za pružanje Lučke usluge – lučke pilotaže u luci Kotor i pilotaže u Bokokotorskom zalivu

 

1)    Predmet koncesije
 

Djelatnost lučke usluge – lučka pilotaža je  davanje stručnih savjeta pomorskog pilota  zapovjedniku plovnog objekta za vođenje plovnog objekta i sigurne plovidbe od spoljne ili unutrašnje pilotske stanice na ulaz u Bokokotorski zaliv do luke Kotor ili do akvatorijuma koji luka Kotor koristi za potrebe sidrišta a preporučen je od Lučke kapetanije Kotor i to:  Sidrište br. 1 (ipred Pomorskog fakulteta Kotor); Sidrište br. 2 (Uvala Kamenarović); Sidrište br. 3 (Uvala Orahovac), i obratno.

 

Djelatnost lučke usluge – lučke pilotaže na području luke Kotor I pilotaže plovnog objekta u Bokokotorskom zalivu je pilotaža plovnog objekta u skladu sa članom 35 stav 3 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe (“Sl. List CG”, br. 62/13 i 47/15).

 

 

2)    Ponudu na Tenderu može podnijeti Učesnik na Tenderu, ako ispunjava sledeće uslove:

 

iz člana 36 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, gdje pravno lice:

1) posjeduje registraciju u Centralnom registru privrednih subjekata za obavljanje pilotaže;

2) ima najmanje jedan pilotski plovni objekat;

3) ima najmanje jednu fiksnu VHF radio- stanicu;

4) ima najmanje četiri zaposlena pilota sa pilotskom legitimacijom;

5) ima najmanje četiri prenosne VHF radio- stanice;

6) ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti pilota za vrijeme pilotaže plovnim objektom u skladu sa članom 42 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe; i

7) posjeduje odobrenje Ministarstva saobracaja I pomorstva za obavljanje lučke pilotaže.

 

Ponuđač je u obavezi da u svojoj ponudi dostavi dokaz da kao pravno lice ima iskustva u vršenju pilotske službe najmanje 2 godine u luci Kotor, odnosno u Bokokotorskom zalivu.

Ponuda bez dostavljenog dokaza o iskustvu iz stava 2 ove tačke neće biti razmatrana.

Potvrda o osiguranju

 

Koncesionar mora da ima važeću potvrdu osiguranja.

U ispunjavanju uslova iz tačke 6, koji se odnosi na zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti pilota za vrijeme pilotaže plovnim objektom u skladu sa članom 42 Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koncesionar je dužan da uz  zaključeni ugovor o osiguranju za brod zapremine 142.714 BT (najveći brod kome je pružena usluga pilotaže u protekle 3 godine) dostavi I mišljenje Agencije za nadzor osiguranja o relevantnosti priloženog Ugovora o osiguranju.

 

3)    Učesnik na Tenderu mora podnijeti pisanu ponudu najkasnije do 25.decembra 2017. godine do 10:00 časova po lokalnom vremenu, lično ili putem pošte sa jasnom naznakom “Ponuda – Ne otvaraj” na sledećoj adresi:

Lučka uprava

Peluzica 1, Muo

85 330 Kotor, Crna Gora

 

4)    Prispjele ponude se otvaraju 25. decembra 2017. godine u 11:00 časova po lokalnom vremenu u prostorijama Lučke uprave.

 

 

5)    Podnesene ponude se mogu povući uz pismeni zahtjev Ponuđača upućen Komisiji, najkasnije (7) sedam radnih dana prije isteka roka za podnošenje Ponude.

 

6)    Uz Ponudu Ponuđač je obavezan da dostavi Garanciju za ponudu u korist Ministarstva saobraćaja i pomorstva - Lučke uprave u iznosu od 3000 ,00 eura (slovima tri hiljade eura ). Garancija za ponudu mora biti izdata u formi bezuslovne bankarske garancije, plative na prvi poziv, izdate od strane banke koja ima kreditni rejting najmanje BBB prema međunarodnoj rejting listi agencije Standard and Poor's ili Banke prihvatljive za Komisiju (banke koju Tenderska komisija , prema svojoj diskreciji, odobri na osnovu unaprijed dostavljenog zahtjeva Učesnika na Tenderu).

 

 

7)    Tenderska komisija ovim putem poziva zainteresovana lica da podnesu pisani zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije (u daljem tekstu „Zahtjev“), sa jasnom naznakom „Zahtjev za otkup Tenderske dokumentacije“ Zahtjevi se dostavljaju Komisiji, poštom, e-mailom ili faksom.

 

8)    Nakon prijema zahtjeva, Komisija će zainteresovanim licima dostaviti poštom, e-mailom ili faksom, istrukcije za plaćanje naknade za Tendersku dokumentaciju u iznosu od 300,00€ (slo.tri stotine eura) (u daljem tekstu: „Naknada za Tendersku dokumentaciju“). Naknada za Tendersku dokumentaciju mora biti uplaćena na račun Lučke uprave najkasnije do 18.decembra 2017 godine. Neposredno nakon prijema potvrde o uplati Naknade za Tendersku dokumentaciju, Komisija dostavlja Tendersku dokumentaciju Učesnicima na Tenderu lično, poštom ili e-mailom. U slučaju da Tendersku dokumentaciju Učesnik na Tenderu preuzima poštom ili e-mailom, dužan je Komisiji dostaviti pismenu potvrdu o prijemu.

 

9)    Komisija zadržava pravo da izmijeni pojedine odredbe ovog Javnog poziva, uključujući i odredbe kojima su propisani određeni rokovi.

 

10) Za sva pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati navedene adrese:

 

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva                                 Predsjednik Tenderske komisije

Direktor Direktorata za pomorski saobraćaj                                    mr Vladimir Stjepčević   

Vladan Radonjić                                                                                          Peluzica 1 Muo

Rimski trg 46                                                                                 85 330 Kotor, Crna Gora

81 000 Podgorica, Crna Gora                                            e-mail: luckauprava@t-com.me                   

e-mail: vladan.radonjic@msp.gov.me                                                 tel: +382 32 325 414

tel: +382 20 482 192                                                                         fax:  +382 32 325 406