Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Надлежности у Сектору за луке су у основи надлежности Лучке управе, и персонификовани су у пословима  који се  односе на луке од националног значаја:  старање  о изградњи,   реконструкцији,    одржавању,   управљању,   заштити   и   унапријеђењу  лука;   надзор   над коришћењем   лука,   пружање  лучких  услуга  и  обављање  осталих дјелатности  у  луци;  контролу  над изградњом,    реконструкцијом,    одржавањем   и  заштитом   лучке  инфраструктуре   и  супраструктуре; обезбјеђење  услова   за обављање   поморског  саобраћаја   и лучких услуга  у луци   и  на   сидришту луке;  примјену  домаћих   прописа,  међународних  споразума  и стандарда  који се односе  на  луке; припрему  планова   развоја  лука  које доноси Влада;  обезбјеђење пословања  луке у складу  са тржишним  принципима;  припрему  критеријума  за утврђивање  висине накнаде за  коришћење лучке  инфраструктуре;    припрему  концесионог  акта,   учествовање  у   поступку  за  додјелу концесије и   закључивање   уговора  о   концесији;   одобравање   износа  накнаде   за  лучке  услуге   на  основу  максимално    утврђеног износа  ове   накнаде;  контролу   извршавања   уговора   о  концесији;   регулацију  и  координацију  односа   и активности  између  концесионара;  одржавање и   коришћење   лучке супраструктуре  која   је у државној својини и  која није дата у концесију ; припрему садржаја и начину  вођења  регистра концесија;  утврђивање  максималног  износа  накнада за лучке услуге;  покретање  поступка за додјелу  концесије; закључивање уговора о концесији са  изабраним понуђачем;  обезбјеђивање да  концесионар буде уписан у  регистар   концесија;   обезбјеђивање   концесионару    испуњавање    услова  у    с кладу  са  међународним и  домаћим прописима којима се регулише   заштита   људских  живота   на   мору;   обезбјеђење    испуњавања  услова     утврђених   међународним    и   домаћим    прописима  којима   се   регулише  спрјечавање    загађивања  животне  средине са бродова, заштита морске средине и  приобалног подручја и цивилна одговорност за штету изазвану загађењем, као и друге послове који су у надлежности Управе.

У Сектору се систематизују подаци о свим пројектима, које спроводе концесионари сходно обавезама из уговора о концесији, стању објеката основне лучке инфраструктуре и супраструктуре у државном власништву, имплементацији међународне регулативе и стандарда  у пружању лучких услуга, систему сигурности и безбједности, заштите животне средине,сарадњи са међународним организацијама и асоцијацијама у оквиру надлежности Управе, стратешком планирању развоја лучких дјелатности и лучке привреде у цјелини. 

Рад Сектора се заснива на практичној примјени елемената законске регулативе који су одрђени ЗОЛ-ом и Одлуком о одређивању лука према значају. Политиком рада и развоја Лучке управе Црне Горе, послови Управе су подијељени у два сегмента и то:

1) старање о одржавању, развоју и модернизацији лучке инфраструктуре и супраструктуре лука националног значаја, кроз праћење спровођења закључених концесионих уговора  као и

2) припрема за закључивање нових концесионих уговора за коришћење лучке инфраструктуре, супраструктуре и лучког земљишта у власништву Државе.

 

Праћењем извршавања уговорних обавеза из уговора о концесији, преко Сектора за луке, Управа врши надзор над: коришћењем лука, пружањем лучких услуга и обављањем осталих дјелатности у луци, као и контролу управљања лучком инфраструктуром (изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом лучке инфраструктуре), системом сигурности и безбједности као и системом заштите животне средине, од стране концесионара.

Систем праћења имплементације концесионих уговора, у основи подразумијева и помоћ концесионарима у дефинисању одговарајућих активности и мјера, за извршење уговорних обавеза, а садржана је у континуираној комуникацији као и састанцима са радним Тимом Управе, током периодичних обилазака концесионара и лучких терминала.