Manja slova Veća slova RSSNadležnosti u Sektoru za luke su u osnovi nadležnosti Lučke uprave, i personifikovani su u poslovima  koji se  odnose na luke od nacionalnog značaja:  staranje  o izgradnji,   rekonstrukciji,    održavanju,   upravljanju,   zaštiti   i   unaprijeđenju  luka;   nadzor   nad korišćenjem   luka,   pružanje  lučkih  usluga  i  obavljanje  ostalih djelatnosti  u  luci;  kontrolu  nad izgradnjom,    rekonstrukcijom,    održavanjem   i  zaštitom   lučke  infrastrukture   i  suprastrukture; obezbjeđenje  uslova   za obavljanje   pomorskog  saobraćaja   i lučkih usluga  u luci   i  na   sidrištu luke;  primjenu  domaćih   propisa,  međunarodnih  sporazuma  i standarda  koji se odnose  na  luke; pripremu  planova   razvoja  luka  koje donosi Vlada;  obezbjeđenje poslovanja  luke u skladu  sa tržišnim  principima;  pripremu  kriterijuma  za utvrđivanje  visine naknade za  korišćenje lučke  infrastrukture;    pripremu  koncesionog  akta,   učestvovanje  u   postupku  za  dodjelu koncesije i   zaključivanje   ugovora  o   koncesiji;   odobravanje   iznosa  naknade   za  lučke  usluge   na  osnovu  maksimalno    utvrđenog iznosa  ove   naknade;  kontrolu   izvršavanja   ugovora   o  koncesiji;   regulaciju  i  koordinaciju  odnosa   i aktivnosti  između  koncesionara;  održavanje i   korišćenje   lučke suprastrukture  koja   je u državnoj svojini i  koja nije data u koncesiju ; pripremu sadržaja i načinu  vođenja  registra koncesija;  utvrđivanje  maksimalnog  iznosa  naknada za lučke usluge;  pokretanje  postupka za dodjelu  koncesije; zaključivanje ugovora o koncesiji sa  izabranim ponuđačem;  obezbjeđivanje da  koncesionar bude upisan u  registar   koncesija;   obezbjeđivanje   koncesionaru    ispunjavanje    uslova  u    s kladu  sa  međunarodnim i  domaćim propisima kojima se reguliše   zaštita   ljudskih  života   na   moru;   obezbjeđenje    ispunjavanja  uslova     utvrđenih   međunarodnim    i   domaćim    propisima  kojima   se   reguliše  sprječavanje    zagađivanja  životne  sredine sa brodova, zaštita morske sredine i  priobalnog područja i civilna odgovornost za štetu izazvanu zagađenjem, kao i druge poslove koji su u nadležnosti Uprave.

U Sektoru se sistematizuju podaci o svim projektima, koje sprovode koncesionari shodno obavezama iz ugovora o koncesiji, stanju objekata osnovne lučke infrastrukture i suprastrukture u državnom vlasništvu, implementaciji međunarodne regulative i standarda  u pružanju lučkih usluga, sistemu sigurnosti i bezbjednosti, zaštite životne sredine,saradnji sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u okviru nadležnosti Uprave, strateškom planiranju razvoja lučkih djelatnosti i lučke privrede u cjelini. 

Rad Sektora se zasniva na praktičnoj primjeni elemenata zakonske regulative koji su odrđeni ZOL-om i Odlukom o određivanju luka prema značaju. Politikom rada i razvoja Lučke uprave Crne Gore, poslovi Uprave su podijeljeni u dva segmenta i to:

1) staranje o održavanju, razvoju i modernizaciji lučke infrastrukture i suprastrukture luka nacionalnog značaja, kroz praćenje sprovođenja zaključenih koncesionih ugovora  kao i

2) priprema za zaključivanje novih koncesionih ugovora za korišćenje lučke infrastrukture, suprastrukture i lučkog zemljišta u vlasništvu Države.

 

Praćenjem izvršavanja ugovornih obaveza iz ugovora o koncesiji, preko Sektora za luke, Uprava vrši nadzor nad: korišćenjem luka, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u luci, kao i kontrolu upravljanja lučkom infrastrukturom (izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lučke infrastrukture), sistemom sigurnosti i bezbjednosti kao i sistemom zaštite životne sredine, od strane koncesionara.

Sistem praćenja implementacije koncesionih ugovora, u osnovi podrazumijeva i pomoć koncesionarima u definisanju odgovarajućih aktivnosti i mjera, za izvršenje ugovornih obaveza, a sadržana je u kontinuiranoj komunikaciji kao i sastancima sa radnim Timom Uprave, tokom periodičnih obilazaka koncesionara i lučkih terminala.